Regulamin wypoczynku w obiektach Karwia.Holiday

Warunki ogólne Zasady wynajmu w karwia.holiday

Przedstawiamy tutaj regulamin, jakim kierujemy się podczas rezerwacji i wynajmu naszych nadmorskich apartamentów.

Obiekty Karwia.Holiday (Dom „Majówka”, Apartament „Bartoszówka”, apartament „Michałówka”) położone w Karwieńskich Błotach Drugich przy ul. Wczasowej 2 wynajmuje się klientowi na podstawie umowy wynajmu. Określa się w niej warunki korzystania, termin oraz kwotę wynajmu.

Klient może korzystać z Obiektu po wpłacie całości kwoty wynajmu.

W momencie pobrania kluczy Klient wpłaca gotówką kaucję w kwocie 1000 zł.
Stanowi ona zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego Domu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia pobytu w ostatnim dniu pobytu. Jeśli występują uszkodzenia stanu technicznego Domu lub inne straty w jego wyposażeniu kaucja zostaje zatrzymana do czasu usunięcia szkód lub braków. Po tym czasie Klientowi zostaje przekazana kopia rachunków i dokonane jest rozliczenie kaucji.

Przedmiotem najmu jest Dom / Apartament, wymieniony w umowie może być przeznaczony do użytku wyłącznie w celach turystycznych.

Obiekt zostaje przekazany pierwszego dnia wynajmu od godziny 16.00 w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie, z kompletnym wyposażeniem, ogrodem, tarasem, banią.

Do dyspozycji jest również w części wspólnej boisko, badmington oraz plac zabaw

Wydanie Domu następuje w oparciu o przekazanie kluczy i przekazanie informacji dot. bhp i ppoż.

Klient zobowiązuje się przez okres trwania umowy najmu utrzymać Dom w takim samym stanie, używać go zgodnie z przeznaczeniem.

Zwrot nastąpi w dniu określonym w umowie do godziny 12.00 w stanie jak przy przekazaniu tj. sprawny technicznie, czysty, z kompletnym wyposażeniem. Oddanie domu w stanie innym niż zastany upoważnia Wynajmującego do pomniejszenia zwrotu kaucji o min. 250 zł.

Dom jest ubezpieczony w zakresie ppoż.

W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową najmu, klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela i sporządzenia “protokołu awaryjnego” w formie mailowej, będącego podstawą dla klienta do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za Dom wraz z wyposażeniem w okresie objętym umową najmu.

Dom posiada alarm z powiadomieniem, który należy załączać przy każdorazowym wyjściu.

Za szkody wynikłe w wyniku kradzieży z włamaniem bez załączonego alarmu i przyjazdu ochrony Właściciel nie odpowiada.

Za kradzieże w trakcie pobytu Klienta, Właściciel nie odpowiada.

Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie polisy ubezpieczeniowej, to wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udziałem własnym w szkodzie obciąża się klienta.

Ryzyko szkody, uszkodzenia Domu i jego wyposażenia obciąża się klienta od chwili wydania, do chwili przekazania.

Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną pokryte (wypłacone) przez zakład ubezpieczeń, z którym właściciel zawarł polisę ubezpieczeniową.

Bez zgody właściciela, klient nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji Domu.

Klient nie może oddać Domu w podnajem.

W wynajmowanym Domu nie może przebywać więcej niż 8 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby kaucja przepada.

W Domu mogą przebywać zwierzęta domowe tylko za zgodą Właściciela. Niepoinformowanie Właściciela o fakcie przebywania zwierzęcia powoduje przepadek Kaucji.

Za szkody wynikłe przez zwierzę odpowiada Klient.

Na parkingu niestrzeżonym przy Domu mogą znajdować się maksymalnie 3 samochody osobowe.

Właściciel nie odpowiada za szkody wynikłe w zaparkowanych pojazdach lub ich kradzieży.

Na kliencie spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności, zachowania zasad bhp i ppoż.

W całym Domu i na tarasie panuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Zakazuje się używania środków chemicznych żrących lub niebiodegradowalnych.

Dom jest sprzątany przez Obsługę raz w tygodniu.

Częstsze sprzątanie można zamówić odpłatnie z Obsługą

Szkody wynikłe pod wpływem spożycia alkoholu lub środków odurzających pokrywa w całości Klient.

Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy tj. dewastacja, kradzież, spalenie się Domu.

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Instrukcja obsługi urządzeń domowych

Podsumowanie

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU I ZAPRASZAMY DO WPISU W KSIĘDZE GOŚCI.

Kontakt

Wszelkie uwagi proszę kierować w formie mailowej na adres:
witold.witkowski@lamare.pl

Telefony:
Właściciel – +48 516 005 998
Obsługa Pani Iwona – + 48 783 011 194
xxxhd
aflam sex
arab xxx
porn xxx
xxx hindi